Socijalna isključenost mladih na području Grada Knina i okolnih općina najvećim dijelom se odnosi na isključenost s obzirom na ekonomski
status posebice nezaposlenost, a u nekim slučajevima i dugotrajnu nezaposlenost. Osnaživanje mladih osoba kroz prepoznavanje i razvijanje
vlastitih talenata i kapaciteta, građenje samopouzdanja kroz stjcanje novih znanja i konkuretnih vještina s ciljem zapošljavanja,
samozapošljavanja ili ostvarivanja dodatnih prihoda okosnica je programa rada kluba mladih koji će biti osnovan, otvoren i uspostavljen tijekom
provedbe projekta.
Prema podacima Državnog zavoda za statistiku i popisa stanovništva iz 2011. godine u Kninu i susjednim općinama živi 18.211 osobe, od čega je
3.467 mladih osoba u dobi od 15 do 29 godine. Postotak mladih u Kninu (19,5%) nešto je iznad prosjeka Republike u Hrvatske u kojoj živi
ukupno 18,5 % mladih, što jasno sugerira kako je riječ o kvantitativno i kvalitativno značajnoj skupini.
Mladi su vrlo ranjiv segment populacije jer promjene koje se zbivaju u okviru njihovih obitelji i zajednice u kojoj odrastaju (siromaštvo,
preseljenje, odlazak roditelja u neku od EU zemalja radi zaposlenja) gotovo uvijek i više od drugih pogađaju upravo njih.
Materijalni standard mladih na ovom području primarno je uvjetovan ostvarenim standardom roditelja, tako da ih većina živi u stambenom prostoru
u vlasništvu roditelja i u kućanstvima čiji su prihodi na granici održavanja postignutoga standarda. Unutar tako ocrtanog prosjeka izdvaja se više
od trećine mladih s financijskom situacijom koja upućuje na realan rizik od siromaštva.
Većina mladih na području gdje će projekt provoditi živi u društvenim i materijalnim uvjetima koji otežavaju njihovo socioekonomsko osamostaljivanje. (Ne)mogućnost zapošljavanja gorući je problem mladih na ovom području, posebice onih s kvalifikacijama za zanimanja
nekonkurentna na tržištu rada. Ima li se na umu da nezaposlenost postaje razmjerno trajno obilježje hrvatskog društva, mladi umjesto potencijalnoga
društvenog resursa, postaju stvarni društveni problem s dugoročnim posljedicama po socioekonomski razvoj i stabilnost Grada Knina i
susjednih projektnih općina.
Stopa nezaposlenosti mladih u proteklom periodu iznosila je 44%.
Svakodnevne aktivnosti u slobodnom vremenu mladi uglavnom provode družeći se s prijateljima (poglavito u kafićima) te koristeći mogućnosti
kompjutera i gledajući TV programe. Tendencija mladih u Kninu i okolnim općinama na sadržajnom provođenju slobodnog vremena koje bi
uključivalo kulturne, socijalno-volonterske, društveno-političke i aktivnosti iz sfere neformalonog obrazovanja je marginalna.
Postoji velika potreba za aktivnijim i kreativnijim provođenjem slobodnog vremena, ali i nedostatak osnovnih preduvjeta: osiguranoga prostora
gdje bi se mladi mogli organizirati odnosno samo-organizirati i uz odgovarajuću potrebu kreirati sadržaje koji bi bili usmjereni na njihov angažman
u društvu i razvoju zajednice, na učenje i/ili usavršavanje znanja i vještina koje im mogu olakšati zapošljavanje, kreiranje vlastitog posla od kuće,
pokretanje malog biznisa. Navedeni problemi zahtijevaju veliku angažiranost dionika na lokalnoj razini i osmišljavanje sustava potpore mladima
kako bi se smanjio broj mladih u riziku od socijalne isključenosti i kako bi se unaprijedio sustav preventive mladih u rizičnom ponašanju. U
okviru ovog projekta organizacija civilnog društva “Scientia populo” u partnerstvu s jedinicama lokalne samouprave osnovat će klub za mlade u
Kninu, a program i sadržaje kluba za mlade koristiti će i mladi susjednih projektnih općina.
U Kninu i okolnim općinama ne postoji udruga mladih već nekoliko udruga koje rade s mladima i za mlade ali na specifičnim područjima poput
ekologije, sporta i alternativne kulture.
Izravni korisnici projektnih aktivnosti su mlade osobe od 15 do 29 godina. PlanirAno je uključiti najmanje 120 mladih osoba kao izravnih
korisnika projekta (korisnici programa kluba za mlade, polaznici programa neformalnog obrazovanja – tečajevi stranih jezika, IT obuke –
programerske, dizajn, marketing, menadžment, projektne, administrativne, financijske).
Identifikacija korisnika provodit će se kroz promociju projekta među učenicima srednjih škola u Kninu, studentima Veleučilišta u Kninu,
nezaposlenim mladim osobama, te svim ostalim potencijalnim korisnicima projekta iz gore navedene dobne skupine.
Što se tiče druge ciljane skupine, a to su stručnjaci koji rade s mladima, projektom je predviđeno da se uključe u provedbu već kod izrade programa
rada kluba mladih, a kasnije tijekom edukacija koje će doprinosti jačanju znanja i vještina voditelja aktivnosti u klubu mladih. Planirano je da
najmanje 10 stručnjaka koji rade s mladima bude uključeno u projekt na plaćenoj ili volonterskoj osnovi.