Biti će potrebno povećati ljudska i materijalna ulaganja u komunikacijske aktivnosti Udruge „S(p)“ Knin te izraditi cjelovitu komunikacijsku strategiju koja će osigurati ispunjavanje strateških ciljeva, posebno u segmentu razvoja i zagovaranja javnih politika (pitanja mladih, zapošljavanje i sl.). U okviru te strategije treba definirati i pristup te komunikacijske kanale s medijima. Udruge „S(p)“ Knin mora pravovremeno reagirati na ključne procese u pitanju politika za mlade informiranjem medija i ciljanih skupina o stavovima i politikama koje Udruge „S(p)“ Knin sa svojim partnerima i mrežama čija je članica kreira, razvija i zagovara.