• U svrhu povećanja transparentnosti i kvalitete rada Udruge „S(p)“ Knin bit će potrebno postaviti sve do sada razvijene sustave izvještavanja u strukturu internog pravilnika. Do kraja 2015. godine bit će potrebno započet proces irazraditi plan rada kako bi se zadržala i unaprijedila visoka kvaliteta provedbi planiranih aktivnosti.
  • U ovom strateškom periodu dva su glavna razvojna područja:

1. Položaj mladih u društvu
2. Položaj Udruge „S(p)“ Knin u društvu

  • Svako područje djelovanja u periodu 2014. – 2016. ima definiran strateški cilj koji ima definirane opće ciljeve i specifične ciljeve.
  • Mjere i aktivnosti koje će doprinijeti ostvarenju specifičnih ciljeva su dio zasebnog dokumenta Udruge Udruge „S(p)“ Knin.
  • U prilogu se nalaze rezultati analiza, problema i ciljeva iz kojih se može pratiti logika razmišljanja pri donošenju slijedećih ciljeva.